Organizacija

English | Español

 • MASA se od ostalih sindikalnih organizacija u Hrvatskoj razlikuje po:
  • Načinu odlučivanja
   Sve odluke unutar MASA-e donose se na sastancima članstva, direktno demokratski. To znači da svi na koje se odluke odnose imaju pravo na jednaku ulogu u njihovom donošenju, gdje se pod ulogom podrazumijeva predlaganje, raspravljanje i glasovanje o prijedlozima. Član MASA-e delegiran obavljati neku funkciju, ili obaviti neki zadatak, obvezan je rukovoditi se postojećim odlukama organizacije. Delegat u svakom trenutku može biti smijenjen od onih koji su ga delegirali, ukoliko se utvrdi da se ne ponaša u skladu s odlukama organizacije. U MASA-i nitko nema pravo donositi odluke u ime drugih, a kolektivno donošenje odluka sprječava pojavu korupcije unutar organizacije. Uz to, MASA nema plaćene sindikalne birokrate. Svi članovi i članice koji su delegirani obavljati određene sindikalne poslove ne dobivaju nikakvu novčanu nadoknadu, oni doniraju svoj rad organizaciji.
  • Metodama borbe
   Osnovna metoda borbe MASA-e je direktna akcija. Direktna akcija omogućava brzo i učinkovito rješavanje problema u čemu se angažiraju oni kojih se problem direktno tiče: radnici i radnice. Ovaj princip podrazumijeva odbacivanje posrednika, bilo da je u pitanju sindikalni birokrat na radnom mjestu ili državni parlament, to je djelovanje mimo pravnog sistema, političkih stranaka i države. Direktna akcija je samostalna borba radnika i radnica za sebe same i predstavlja metodu borbe koja radništvu daje snagu i kojom je najlakše ucjenjivati gazde i državu: štrajkovima, blokadama putova, sabotažama, okupacijama radnih mjesta itd.
  • Strukturi
   MASA je mreža lokalnih grupa i izoliranih članova/članica. Sloboda članova i kolektiva osnovni je princip našeg organiziranja. Svaka lokalna grupa je potpuno autonomna i s drugim grupama se federalno povezuje na principu odlučivanja ,,odozdo prema gore“. Ovime se sprječava pasivizirajući centralizam i omogućava stvaranje jakog i organiziranog fronta za radikalnu radničku borbu!
  • Autonomiji
   MASA se financira isključivo članarinama i donacijama solidarnosti, pod uvjetom da se donacijama ne pokušava utjecati na politiku organizacije. MASA nikada ne prima donacije države i kapitalističkih fondacija. Također, naša organizacija ne surađuje sa niti jednom političkom strankom, državom ili crkvom i time osiguravamo potpuno autonomiju u našem djelovanju.
 • MASA želi postići:
  • Poboljšanja položaja radničke klase
   MASA se bori za poboljšanja unutar postojećeg socio-ekonomskog sistema, tj. za višu kvalitetu života, bolje uvjete rada, veću zaposlenost, kraće radno vrijeme, veće plaće, bolju zaštitu na radnom mjestu itd.
  • Aktivnu radničku borbu na principima direktne akcije i direktne demokracije
   Stalno sudjelovanje pripadnika i pripadnica radničke klase u životu MASA-e žila je kucavica organizacije. Ovisno o tome koliko se svatko pojedinačno angažira ovisi i uspjeh organizacije u cjelini. Ovakav princip negira podjelu na aktivno vodstvo i pasivno članstvo koja je osnova na kojoj počivaju današnji žuti, birokratski sindikati. MASA je organizacija samosvjesnih i aktivnih pripadnika i pripadnica radničke klase, što je osnova direktno-demokratskog funkcioniranja organizacije.
  • Revoluciju
   Stalno sudjelovanje članova i članica u životu organizacije i njihovo neposredno suočavanje s problemima na koje nailaze je velika škola hrabrosti i iskustva. Kroz našu revolucionarnu organizaciju učimo se novim društvenim odnosima - direktnoj demokraciji, solidarnosti i uzajamnoj pomoći. Testiramo svoje ideje u praksi i učimo na svojim greškama. Kroz iskustvo svakodnevnih borbi izgradit ćemo strukturu sposobnu ostvariti društvo koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čovjeka nad čovjekom. Ovaj cilj čini samu bit anarhosindikalizma i u tome leži ključna razlika između MASA-e i ostalih, birokratskih i reformističkih sindikata.