X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

25. ožujka 2012.
6. Kongres MASA-e