Izvještaj nacionalnog i internacionalnog tajništva Mreže anarho-sindikalista/kinja (MASA)

Zagreb, 12.04.2008

ANARHO-SINDIKALISTIČKI BLOK NA RADNIČKIM DEMONSTRACIJAMA

Izvještaj nacionalnog i internacionalnog tajništva Mreže anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja (MASA)

U Zagrebu se 12.4. 2008 održao najveći sindikalni prosvjed u posljednjih 10 godina. Prosvjed je organiziran od strane 5 najvećih sindikalnih središnjica (žutih sindikata) i okupio je oko 35-50 000 radnika (procjene variraju od medija do medija). Glavni cilj demonstracija bilo je protivljenje rastu cijena osnovnih životnih dobara kao posljedice inflacije koja je obuhvatila i Hrvatsku.

Novo osnovana Mreža anarho-sindikalista/kinja (MASA) od samog je početka kao svoju zadaću uzela participaciju na najavljenim demonstracijama u obliku autonomnog anarho-sindikalnog bloka. Njegov je cilj bio izlazak u javnost - među radnike i radnice - te upoznavanje radnika i radnica sa radom Mreže, kao i sa anarho-sindikalističkom teorijom i praksom. Sa druge strane, stavili/e smo naglasak na kritiku postojećih reformističkih i hijerarhijskih sindikata. Time je karakter naše akcije bio dvojak – sa jakim kritičkim, ali i revolucionarno afirmacijskim nabojem.

Tako smo na početak bloka postavili/e satirički transparent bijele boje (simbolike ''mira'', u ovom slučaju socijalnog mira) ''Zahtijevamo veće kaveze i duže lance'' čime smo željeli/e kroz subverziju ukazati na (ograničeni) doseg rada i borbe žutih sindikata. Iza tog transparenta vijorile su se crno-crvene anarhističke/anarho-sindikalističke zastave i transparenti sa porukama ''Nema ratova između naroda, nema mira između klasa!'', ''Država je tamnica svih naroda!''. ''Tko sije bijedu, žanje gnjev!'', ''Proizvodnja bez eksploatacije! Zemlja bez granica! Društvo bez države!''. Time smo, vjerujemo, jasno iskazali/e svoje stavove, a sudeći prema reakcijama radnika i radnica možemo reći da same poruke za njih nisu bila nepoznanica. Sam blok je okupio oko 70-ak anarho-sindikalista/kinja i anarhista. Mnogi/e drugovi i drugarice iz inozemstva (Njemačke, Italije, Slovenije, Velike Britanije…), koji/e su posjetili/e Anarhistički sajam knjiga koji se isti vikend održavao u Zagrebu, uzeli/e su učešće u našem bloku, ali nam i neskromno pomogli/e u kopiranju i distribuciji letaka.

Nakon što je povorka završila na središnjem gradskom trgu participanti/ce našeg bloka podijelili/e su cca. 2000 letaka, i provocirali/e sindikalne vođe u njihovim govorancijama. Da su naše poruke bile jasne i da su smetale sindikalnim birokratima/kinjama pokazali su i njihovi sindikalni redari (sindikalna policija) koji su okružili naš blok.

Govorancije sindikalnih birokrata/kinja su predviđene. Nakon hektolitara reformističke bevande (piće – mješavina vina i vode) spravljene od strane sindikalnih vođa koja je uspjela razvodniti radnički gnjev uslijedio je i apaurin vic koji je 50 000 gladnih radnika i radnica pretvorio u dezorijentirane klaune. Spektakl je završen, zastor je spušten! Reformisti/ce su učinili/e upravo ono što je kapitalizam htio – pretvorili/e su radnički revolucionarni potencijal u pasivno prihvaćanje ideja da će promjene doći od strane onih koji su u suštini dio statusa quo. No, promjene su uvijek bile izborene, a ne darovane. Za promjene ćemo se izboriti, ili ih neće biti! Klasni konflikt prestaje jedino revolucijom!

I iako su sindikalni birokrati/kinje željeli/e da se svi/e sretni/e uputimo kući, naš anarho-sindikalni blok nije htio samo poslušati njihove naredbe. Počeo je pozivati radnike i radnice da se svi/e skupa uputimo prema Markovom trgu – mjestu na kojem se nalazi sjedište Hrvatskog sabora – a na kojem je zakonom zabranjeno prosvjedovati. Međutim, naš blok je odmah bio zaustavljen kordonom policije spremne da u svakom trenu i svim sredstvima napadne naš blok. Kako ni sami nismo bili/e spremni/e za konfrontaciju sa policijom, a niti smo brojčano bili nadmoćni – uputili/e smo policiji i ostalima naše poruke, od kojih je nosiva bila ''Ne prihvaćamo socijalno partnerstvo! Klasni rat i dalje traje!''. Potom smo napustili/e mjesto, a policija nas je pratila sve dok se naš blok nije raspustio.

Smatramo da je naša akcija bila i više nego uspješna za prvi odlazak u javnost, te se ovim putem želimo zahvaliti svima onima koji/e su uzeli učešće u našem bloku i na taj se način solidarizirali/e sa nama i našim idejama.

U popodnevnim satima MASA je održala svoj Prvi nacionalni kongres na kojem je usvojila statut mreže, te osnovala i mapirala prve lokalne grupe MASA, kao i izolirane članove/ice. Svi dokumenti će nakon dopunjavanja biti dostupni na našoj web stranici www.masa-hr.org

Za internacionalnu radničku borbu!

U ime MASA,
Saša Balent, nacionalni tajnik
Mate Ćosić, internacionalni tajnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

April, 12th, 2008, Zagreb, Croatia

ANARCHO-SYNDICALIST BLOC AT WORKERS DEMONSTRATION

Report from the National and International Secretariat of MASA (Network of anarcho-syndicalists – Croatia)

On April 12th, 2008 Zagreb, Croatia, saw the biggest workers demonstration in the last 10 years. The protest was organized by five of the biggest trade union federations and gathered an estimated 35 - 50 thousand workers. The main reason for the protest are the rising prices of basic staples such as bread, milk, flour etc. The Network of Anarcho-Syndicalists (Croatia), from its founding in February of this year, took the decision to participate in the protest and to form an autonomous anarcho-syndicalist bloc based on workers’ solidarity, resistance to capitalism and to the neoliberal system which supports it. We formed autonomously to spread the anarcho-syndicalist alternative among workers and to state a critique of the trade union leaders and bureaucrats. Our bloc consisted of around 70 people from Croatia but also many other comrades from abroad (Italy, Germany, England, Slovenia, Serbia, UK etc.) and marched trough the city with banners and red & black flags. At the end of the gathering, we made an attempt to get to the square where the seat of Croatian government and Parliament are located, which is officially forbidden for protests. However, our bloc was stopped by the riot police cordon and security which surrounded us and prevented us from going further. We expressed our resistance to the capitalist system and its cronies, with the main thesis being that "We don’t accept social partnership!" and "the Class War continues!’’. Later that day, we held our First National Congress where we agreed on the Statutes of the Network, formed the first local groups and established lines of communication with isolated members. All the documents and contacts will soon be available on our web site www.masa-hr.org

International Workers Struggle Continues!

Saša Balent, National Secretary of MASA
Mate Ćosić, International Secretary of MASA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12. aprile 2008, Zagreb, Croazia

BLOCCO ANARCO-SINDACALISTA ALLE PROTESTE DEGLI OPERAI A ZAGREB

(resoconto)

Il 12 aprile 2008 a Zagreb si svolsero le più grandi proteste degli operai negli ultimi 10 anni.
La protesta è stata organizzata da parte dei cinque più grandi sindacati aziendali (sindacati „gialli“) ed ha accolto tra 35 mila e 50 mila operai. La meta principale delle proteste era la precarietà sociale, lo svergognato aumento dei prezzi dei più basilari generi di prima necessità.
Appena costituita rete di anarco-sindacalisti/e in Croazia (in croato: »Mreža anarho-sindikalista/inja«, abbreviato »MASA«) ha partecipato a queste proteste come indipendente e autonomo blocco anarco-sindacalista. Lo scopo era rendersi pubblici tra gli operai/e, diffondere tra loro teoria e prassi anarco-sindacalista come pure farli conoscere il lavoro della rete. D'altra parte, il nostro accento era sulla critica degli attuali sindacati riformisti e gerarchici. Da ciò il carattere duplice della nostra azione: la forte carica critica accanto all'impronta rivoluzionaria.
Il cartellone posto all'inizio del nostro blocco in queste proteste (di colore bianco – simbolo della 'pace' – che portava la scritta: "Vogliamo gabbie più larghe e catene più lunghe") era, infatti, commento satirico-sovversivo della lotta e lavorio compiuto dai sindacati 'gialli'. Dietro venivano anarchiche/anarco-sindacali bandiere rosso-nere ed i cartelloni con le scritte: "Né guerra tra i popoli, né pace tra le classi", "Lo stato è il carcere di tutti i popoli", "Chi semina miseria raccoglie rabbia", "Produzione senza sfruttamento, Terra senza confini, Società senza Stato". Crediamo di aver così mostrato chiaramente le nostre posizioni ed, a seconda delle reazioni degli operai, questi messaggi non erano a loro sconosciuti. Il blocco stesso accoglieva una settantina di anarco-sindacalisti/e tra i quali erano compagni/e dall'estero (Germania, Italia, Slovenia, Gran Bretagna) venuti alla Fiera dei libri anarchici, tenutasi lo stesso fine settimana a Zagabria. Loro ci aiutarono pure a copiare e distribuire volantini.
Durante i discorsoni nella piazza centrale della città ci intromettevamo nel loro parlare e siamo venuti circondati da guardie sindacali.
Spettacolo finito e sipario calato i burocrati sindacali pensavano che tutti si avviassero a casa felici e contenti. Ma noi la pensavamo differente. Abbiamo cominciato a convocare operai/e di avviarsi verso piazza San Marco (ivi si trova la sede dell'Assemblea Croata ed è proibito dalla legge protestarvi). Il nostro blocco, però, è venuto circondato ancora una volta, questa volta dalla polizia, a pochi passi dalla piazza centrale dove era appena finita la protesta. I poliziotti ci seguirono fino a quando il nostro blocco si avesse sciolto.
Crediamo riuscita la nostra prima azione pubblica e ringraziamo tutti coloro che abbiano partecipato al nostro blocco mostrandoci così la loro solidarietà.

Pomeriggio di quel giorno MASA ha tenuto il suo primo congresso nazionale, adottato lo statuto e delineato primi gruppi locali.
Tutti i documenti saranno disponibili sulla nostra web pagina www.masa-hr.org .

Per la internazionale lotta operaia!

Segretario nazionale, Saša Balent
Segretario internazionale, Mate Ćosić

***

Zagabria: Le proteste operaie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12. April 2008, Zagreb, Kroatien

ANARCHO-SYNDIKALISTISCHER BLOCK BEI ARBEITERiNNEN-DEMONSTRATION

Bericht des nationalen und internationalen Sekretariats von MASA (Anarcho-syndikalistisches Netwerk - Kroatien)

Am 12. April fand in Zagreb, Kroatien, die größte ArbeiterInnen-Demonstration der letzten 10 Jahre statt. Bei der Demonstration, organisiert von den fünf größten Gewerkschaftsbünden, versammelten sich zwischen 35.000 und 50.000 ArbeiterInnen um in erster Linie gegen die steigenden Preise von Grundnahrungsmitteln wie Brot, Milch, Mehl usw. zu demonstrieren.
Schon bei der Gründung des anarcho-syndikalistischen Netzwerks (Kroatien) wurde beschlossen, an diesen Protesten teilzunehmen und einen autonomen anarcho-syndikalistischen Block zu formieren, dessen Prinzipien auf ArbeiterInnen-Solidarität und Widerstand gegen den Kapitalismus basieren, wie auch auf dem Widerstand gegen ein neoliberales System, das den Kapitalismus unterstützt. Um den ArbeiterInnen anarcho-syndikalistische Alternativen zu bieten und als Kritik an den Gewerkschaftsführern und -bürokraten wurde MASA auf einer autonomen Basis gegründet. Unser Block bei der Demonstration bestand aus ca. 70 GenossInnen aus Kroatien aber auch aus anderen Ländern wie Italien, Deutschland, Slowenien, Serbien, Großbritannien usw. und marchierte mit Transparenten und rot-schwarzen Flaggen durch Zagreb. Am Ende der Versammlung versuchten wir, den Platz vor dem kroatischen Parlament und der kroatischen Regierung zu überqueren, auf dem offiziell Demonstrationsverbot herrscht. Unser Block wurde allerdings von einer aggressiven Polizeigruppe angehalten und umzingelt. Wir konnten auch nicht mehr abziehen. Um unseren Widerstand gegen das kapitalistische System und seine GesellInnen auszudrücken, war unsere Parole: "Wie akzeptieren keine Sozialpartnerschaften! Der Klassenkampf geht weiter!"
Später an diesem Tag hielten wir unsere erste nationale Tagung ab, bei der wir über die Statuten des Netzwerkes übereinkamen, weiters wurden erste lokale Gruppen gegründet und Kommunikationswege zu isolierten Mitgliedern aufgebaut. Alle Dokumente und Kontakte werden demnächst auf unserer Website www.masa-hr.org verfügbar sein.
Der internationale Klassenkampf geht weiter!

Saša Balent, nationaler Sekretär von MASA
Mate Ćosić, internationaler Sekretär von MASA