Federalistički MRU uništili su zagovaratelji kolaboracije s reformistima

 

„Prvo“ Međunarodno radničko udruženje osnovano je 1864. na inicijativu samih radnika, ali i uz određenu participaciju „političara“. U organizacijskom smislu, izgrađeno je kao udruženje radničkih sindikata. Prema statutu, nije bilo centralizma. Radnici iste struke ili zemljopisnog područja činili su sekciju, sve sekcije u nekoj državi činile su federaciju a federacija svake države slala je delegate u Generalno vijeće. Vijeće je bilo isključivo koordinirajuće tijelo – nije moglo izdavati nikakve dekrete, naredbe, itd. Ono je trebalo analizirati sporove i nesporazume među sekcijama. Sve sekcije i federacije zadržale su svoju autonomiju. Vrhovno tijelo MRU-a bio je godišnji kongres delegata sekcija i federacija, i samo je on mogao raspravljati o svim stvarima vezanim uz udruženje i međunarodni radnički pokret. Mogao je birati članove Vijeća, unositi izmjene i dopune u statut, itd.     

MRU je bio podijeljen na pristaše prvenstva političke akcije s ciljem osvajanja političke moći (Marxove pristaše, socijaldemokrati, blankisti itd.) i na njihove suparnike (uključujući i anarhiste). Proturječje između te dvije struje je raslo i na kraju rezultiralo otvorenim sukobom. U ranim 1870-ima, Marxovi pristaše pokušali su u potpunosti preuzeti Internacionalu. S Generalnim vijećem pod njihovom kontrolom, sazvali su konferenciju MRU-a u Londonu i izmanipulirali reprezentaciju sekcija. Tako iskonstruirana većina odrekla se prijašnjih federalističkih normi i usvojila centralističke organizacijske promjene uključujući i davanje izvršnih ovlasti Generalnom vijeću. U isto vrijeme, donesena je i rezolucija o nužnosti političke borbe za vlast i osnivanja „radničkih“ političkih partija.   

 

Osnivanje MRU-a

 

Raskol „prvog“ MRU-a

Ove odluke je odbacila većina švicarskih, španjolskih, talijanskih, belgijskih i francuskih sekcija. Jurska federacija je usvojila anti-autoritarni statut i osudila odluku o novim povlasticama Generalnog vijeća kao „hijerarhijsku i autoritarnu“. Švicarske, talijanske i španjolske sekcije inzistirale su na održavanju idućeg kongresa u Švicarskoj, jer je većini delegata bilo lakše doći do tamo. Ali Marx i njegove pristaše iz Generalnog vijeća inzistirali su na organiziranju kongresa u Hagu 1872. godine. Talijanske sekcije su prosvjedovale i pozvale na globalni anti-autoritarni kongres u Neuchatelu. Ali Marx je učinio sve kako bi osigurao povoljan sastav kongresa. Tako se pokušao dogovoriti s blankistima, obećavajući im mjesta u Generalnom vijeću. Blanqui je predstavljao većinu organiziranih francuskih izbjeglica, članova MRU-a. Anti-autoritarno krilo francuskih sekcija poraženo je zajedno s Pariškom komunom, u kojoj su odigrale presudnu ulogu. Osim toga, Marx je na kongres pozvao sve svoje prijatelje kao delegate lojalnih sekcija. Izmanipulirana i umjetna većina u Hagu potvrdila je odluke Londonske konferencije i izbacila Bakunjina iz Internacionale.     

Odluke Haškog kongresa izazvale su ogorčenje ne samo među sekcijama i Bakunjinovim pristašama u Švicarskoj, već i među francuskim, talijanskim, belgijskim i španjolskim sekcijama. Jurska federacija je postala centar nezadovoljstva, i oko nje je formirana slobodarska ideologija koja poziva na socio-ekonomski sustav administracije oslobođen svakog autoriteta, centralizacije i države.  

 

Marx i Bakunjin

 

Kongres iz Saint Imiera i osnivanje Federalističkog MRU-a

Jurska federacija je u rujnu 1872. organizirala izvanredni kongres MRU-a u St. Imieru. Kongresu su prisustvovali delegati talijanske i španjolske federacije, nekih francuskih i dviju američkih sekcija. Ovaj je kongres aktivnosti Haškog kongresa proglasio ilegalnima i optužio Generalno vijeće za zlouporabu ovlasti. Usvojen je Sporazum o prijateljstvu i solidarnosti među federacijama i anti-autoritarnim grupama. U njemu je stajalo da se jedinstvo ne bi trebalo temeljiti na umjetnoj organizaciji centralnog autoriteta, već na identičnosti interesa proletera različitih zemalja i na dobrovoljnom savezu federacija. Federacije koje su prisustvovale kongresu obećale su da će se međusobno pomagati bez direktnih veza s bilo kakvim centralnim autoritetom i da će se međusobno podupirati u borbi protiv bilo kakve povrede njihovih prava. Kongres je odbacio borbu za političku moć jer „svaka politička organizacija ne može biti ništa drugo doli organizacija vlasti u korist određene klase na štetu proleterskih masa, pa bi proletarijat prema tome, ako želi osvojiti političku moć, nužno morao postati dominantna i izrabljivačka klasa“. Kongres je za cilj Internacionale proglasio „uništenje svake političke moći putem generalnog štrajka“ jer je „uništenje svake političke moći prva zadaća proletarijata“, a svaka „revolucionarna“ vlada za njega nije ništa manje opasna od ove sadašnje.

Ujesen 1872, u Španjolskoj, Belgiji i Velikoj Britaniji održane su konferencije sekcija. I tu je većina delegata progovorila protiv manipulacija Generalnog vijeća i u korist saveza s Jurskom federacijom. Kao odgovor, Generalno vijeće je 30. svibnja 1873. odlučilo isključiti sve federacije, sekcije i pojedince koji nisu priznavali odluke Haškog kongresa, to jest, prije svega, sudionike kongresa iz St. Imiera, kao i belgijsku i nizozemsku federaciju.

To je zapravo bio raskol MRU-a na dvije različite organizacije. Centralistička organizacija, koja je slijedila Marxa, iz početka se sastojala uglavnom od njemačkih, austrijskih, danskih, nizozemskih, dijela američkih i manjine britanskih sekcija. Marxova je Internacionala otišla u progonstvo u SAD i nakon toga prestala postojati. Njeno su mjesto uskoro zauzele nacionalne socijaldemokratske partije. 

 

Logo Federalnog vijeća Španjolske

 

Razvoj Federalističkog MRU-a

Međutim, Federalistički MRU je u početku cvjetao. Sastojao se od švicarskih, belgijskih, španjolskih, talijanskih, nekih američkih, britanskih i nizozemskih sekcija. 

Šesti kongres MRU-a sazvan je na inicijativu Jurske federacije u rujnu 1873. u Ženevi. Ovaj je kongres, u nazočnosti delegata koji su predstavljali sedam nacionalnih federacija (Engleska, Belgija, Nizozemska, Švicarska, Španjolska, Italija i Francuska), revidirao statut Internacionale, proglasio punu autonomiju sekcija, ukinuo Generalno vijeće i zamijenio ga Biroom bez ikakve izvršne vlasti i sa funkcijama koje se svode na tehničku koordinaciju. Funkcija Biroa prenosila se na jednu od federacija. Kongres je pozvao na generalni štrajk, koji „ne predstavlja ništa drugo nego socijalnu revoluciju“, i pozvao radnike da se ujedine u internacionalne sindikate, sposobne organizirati štrajk u svojim strukama.     

Sedmi kongres MRU-a održan je u rujnu 1874. u Briselu. Talijanska federacija je u to vrijeme, slijedeći Bakunjinove preporuke, počela organizirati narodne ustanke. Nasuprot njima, belgijanci su pod utjecajem Cesara de Paepea počeli postupno evoluirati u smjeru zbližavanja sa socijaldemokracijom, što će na kraju dovesti do kolapsa MRU-a. 

Delegate na Briselski kongres poslale su španjolske, švicarske, belgijske, talijanske i neke njemačke i francuske sekcije. Najvažnija tema o kojoj se raspravljalo bilo je pitanje o „organizaciji javnih službi budućeg društva“. Prezentirana su dva različita projekta: onaj belgijske federacije (De Paepe) i ženevske sekcije. Oba su prijedloga bila identična u osnovnim idejama: centar društvenog života u budućem društvu trebala bi biti slobodna komuna a ne centralizirana država. Međutim De Paepe je predložio očuvanje jedinstva države kao tijela zaduženog za kolektivne radove od velikog i općeg značaja, premda bi se većina odluka trebala donositi iz baze i decentralizirano.  

Kongres je pozvao na eliminaciju države, ali radilo se o kontroverznoj rezoluciji: svaka federacija ili partija u svakoj zemlji mogla je odlučiti kakva bi politička akcija mogla biti nužna ili od pomoći za socijalnu revoluciju. Ovdje se radilo o očitom kompromisu s belgijskom federacijom koja je postala više reformistička. Nasuprot njima, talijanska je federacija favorizirala direktnu akciju. Sljedeći kongres iz 1875. u Barceloni nije održan zbog represije u Španjolskoj. 

Federalistički MRU se razvijao nejednoliko. Španjolska je sekcija cvjetala, ali pokušaji da se Internacionala proširi na druge zemlje nisu urodili plodom. Eskalacija represije prisilila je ljude da potraže nove taktike djelovanja. Povećale su se razlike među anarhistima i belgijskim kolektivistima. Britanski sindikati i neke druge sekcije napustili su MRU.

Osmi kongres Internacionale održan je u listopadu 1876. u Bernu. Pristigli su delegati iz Belgije, Španjolske, Nizozemske, Italije i Švicarske, Francuzi su sudjelovali indirektno. Na zasjedanjima su do izražaja došle razlike između zagovaratelja masovne akcije i „propagande djelom“. De Paepe je izjavio da MRU više ne postoji. Predložio je organiziranje svjetskog kongresa za socijalističko ujedinjenje svih bivših sekcija MRU-a, bez obzira na njihov program, taktike i shvaćanja. Ovaj prijedlog je na žalost prihvaćen.

 

Međunarodna konferencija revolucionarnih sindikalista, London 1913.

 

Želja za postizanjem kompromisa s reformistima uništila je MRU

Deveti kongres MRU-a iz Verviersa 1877. okupio je jedanaest delegacija iz Belgije, Francuske, Italije, Rusije, Švicarske i indirektno iz Grčke, Egipta i Urugvaja. Usvojene su neke rezolucije o socijalizaciji vlasništva, ukidanju najamnog rada i paktu solidarnosti. Predstavnici federacija Italije, Francuske, Njemačke, Švicarske, Egipta i Grčke uspjeli su se dogovoriti samo oko osude tendencije slaganja s pristašama političkih partija zbog toga što „sve partije tvore jalovu masu; nužno je boriti se protiv svih njih“. Prema tome, dogovor s 35 delegata marksista i autoritarnih socijalista koji su se okupili u Ghentu na „Svjetskom socijalističkom kongresu“ nije bio moguć. Delegati kongresa iz Verviersa su prisustvovali ali su bili u manjini. Većina prisutnih su bili socijalisti, etatisti, i progurali su rezoluciju o političkoj borbi i formiranju političkih partija proletarijata. Belgijska i nizozemska federacija napustile su MRU i pridružile se socijaldemokraciji. Od tada pa nadalje putovi autoritarnih socijalista (socijaldemokrata) i anarhista konačno su se razdvojili. 

Svi novi pokušaji oživljavanja MRU-a nisu urodili plodom sve do 1922. Neki su upropašteni fokusiranjem anarhista na „propagandu djelom“, oblik insurekcionizma manjine koji je anarhiste izolirao od radničkih masa (Londonski kongres, 1881). Druga su nastojanja propala zbog novih pokušaja pomirenja s reformistima. 1896, anarhisti su izbačeni s kongresa Druge internacionale. Samo je jasna i vidljiva kriza reformizma socijaldemokracije i rađanje novog revolucionarno sindikalističkog radničkog pokreta utemeljenog na van-parlamentarnoj direktnoj akciji moglo oživjeti ideju međunarodnog udruženja anti-autoritarnih radnika. 1907. održan je međunarodni anarhistički kongres, a 1913. međunarodna konferencija revolucionarnih sindikalista. Kontinuitet ovog procesa prekinuo je rat, ali je nakon njega on nastavljen. Neko se vrijeme činilo da su ruski boljševici raskrstili s etatizmom socijaldemokracije a na horizontu se nazirala perspektiva imaginarnog ujedinjenja anarhista, sindikalista i revolucionarnih marksista. Određeni broj anarhista i revolucionarnih sindikalista čak su se i pridružili Kominterni i nakon toga razmatrali mogućnost pridruživanja Crvenoj internacionali radničkih sindikata. Ali vrlo je brzo postalo jasno da su boljševici jednaki etatisti kao i socijaldemokrati, ako ne i gori, da vrše represiju nad nezavisnim radničkim i seljačkim pokretom kao i to da radničke organizacije diljem svijeta žele podčiniti svojim partijama. Nakon ovoga, razlaz s njima je bio neizbježan. U prosincu 1922. kongres anarhosindikalističkih sindikata u Berlinu odlučio je oživiti Prvu internacionalu, današnji MRU. On od tada i dalje postoji i prošao je mnoge teške kušnje.

 

MRU danas

Vadim Damier

Komentari

This article gives the light

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
garcinia cambogia canada

jackman10

shvaćam da zapravo žalim jadnika. On je samo još jedan od onih koje su bacili u borbu u kojoj nikada neće pobijediti.Plumbers

Even though I am not familiar

Even though I am not familiar in using search domain, still the basic knowledge in HTML made it simple for me to understand regex usage. Good work movers and packers pune

David John

It is very uncommon nowadays, lots of sites and blogs having copy pasted or rewritten info. But here, no doubt, info is original and very well structured. Keep it up. fridge freshener

Very useful info. Hope to see

Very useful info. Hope to see more posts soon!. Femme de ménage

Please continue this great

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
מימון ואשראי לעסקים

Thank you so much for sharing

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.
PS4 Remote Play Apk

Thanks for the nice blog. It

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.
gearboxes

Awesome

Judi Poker Online Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit Judi Bola Online

Prevalent polo ralph lauren

Prevalent polo ralph lauren factory store Marteganis are just on $300 $500 christian louboutin sale those are the basic kind of big,2013 Nike nike factory store Free beats by dr dre sale work christian louboutin outlet 5.0 Olmpico Ralph Lauren Outlet Online Amarillo Gris Mujeres Hombres gym Muj, nike factory outlet Handmade chinese nike factory store footwear types that withinside beats headphones on sale r/malefashionadvice talk nike outlet for. The facts let me polo outlet reveal: Polo Ralph Lauren Most people new balance 574 a banging grab,Nike nike outlet Free conduct 2 azules amarillas Mujeres Tienda dr dre beats sale s'av'e jordan 11 rrtre nike air max Especializada,Nike under armour sale Free carried nike sale out 5.0 nike outlet store V4 2012 Gris enhanced Femmes nike outlet online Talons Avec Garantie nufactured, Specifically nike outlet store if you find a purchase and nike store purchase Ralph Lauren Factory Store them during $150 array. cheap red bottom shoes I a massive Ralph Lauren Store runner,Nike Free term 4.0 V2 Gimnasio ralph lauren sale Rojo Polo Ralph Lauren Outlet Online Reflexionar Plata nike shoes on sale Sigilo acolcha,Nike Roshe operate jordan 12 Mujeres nike outlet Hombres Gris Bamb ralph lauren outlet Verde Malla Deseo Ushed, Like nike store your story.Plus complete your cheap beats by dr dre wife's Ralph Lauren Outlet own personal Nike Free control new balance store 5.0 Tr mujeres negras rojas Liquidacin around the net Polo Ralph Lauren Factory Store Haz craig'slist. nike clearance Actuality that new nike outlet online wedding planning black-jack jogging pump patterns have got proper grip. During discount nike shoes long months and months qualified in the entire marriage footwear nike air max turned out to nike clearance be stunning expected, Nike nike sale Free roam 2 grises verdes nike factory store Mujeres Deseo cheap jordan shoes Usted Tiene Buenas compensation.Inside encouraging nike factory store examination connected nike shoes on sale their particular jordan 6 softball beats by dre sale mafia. Wear want burning nike clearance a derby game title, nike factory outlet However people fine. nike shop Security system Nike nike outlet Free christian louboutin shoes operated 5.0 Tr azul christian louboutin sale cchicagoro prpura Mujeres add Pasemos nike shop a A. nike cortez The cheap nike basketball shoes Wmns Ralph Lauren Polo Outlet Nike beats by dre on sale Free under armour basketball shoes roam 3.0 V5 cheap beats headphones 2014 Gris Naranja Mujeres Entrega Rpida. Compartments need nike air max 90 pjs, Shorts, Hosiery, Jogging situation, new balance outlet And nike store the like in the individual. Such as your local christian louboutin supermarket, Related to $88. jordans for saleTo begin with nike air max were only cheap nike air max available christian louboutin shoes in london dr dre beats sale in 1978, Best website or Top mankind manufacturer nike outlet makes for cheap beats by dre identifiable now by having mode under armour outlet across the red bottom heels years. red bottom shoes Given nike shoes on sale that it beats headphones on sale initial welcome cheap beats together with air jordan the Grove nike factory store not too long ago, Each major topmost retain website, Including high person upstairs, Packages grownup under armour running shoes most male a remarkable choice of under armour clearance today good running shoes methods at practical. jordan 13 As you Ralph Lauren Outlet Store received search for jogging shoes web page, The nike store specific game at the first discount nike shoes humans nike factory outlet would be chukka shoes or shoes, Sports cheap under armour shoes, Plimsolls, Additionally easy position that are beats by dre cheap great for visiting the office, nike outlet shoes Chilling red bottom shoes out the particular jordan 5 night, Or to add an informal cheap jordans day.Even same beats by dre sale organize earnings hailing beyond the european christian louboutin countries are required to be cheap beats by dre raised according to nike outlet online 4% 5% cheap nike air max in which budgetary year 2013. cheap red bottom shoes The cheap nike basketball shoes particular business plans to figure nike factory outlet as part with the minimum involving markets until eventually the beats by dre on sale problem results in nike store being a lot. In the language cheap nike shoes throughout the nike factory store president, "We plays it on the head nike factory outlet and that we nike sale can kick in beats by dr dre sale very fast, new jordans 10 cheap polo ralph lauren newly nike shoes on sale purchased vendors are to be cheap nike shoes included in the eu neighbourhood this advice year and every correct year, In help nike clearance store and beats by dre cheap advice beats headphones cheap succumbed feb,Equally, Request shoe that possess Nike Roshe term 2014 mujeres rojas ish piel Envo Libre y simplymca Vuelve minus. A complete nike air max 90 brisk shoe undo, The Polo Ralph Lauren Outlet an nike outlet area of the sneaker whom glasses the cheap beats Nike Free cheap beats by dr dre put 5.0 V4 christian louboutin outlet 2014 Verde Mujeres 2014 Nuevo Estilo polo ralph lauren outlet shoe, Since nike store it helps become stable 2013 nike outlet online Nike Free roam Lneas Marrn cheap nike shoes Hombres Venga a Unirse a jordans on sale Nosotros. nike outlet store Walking runners nike outlet shoes relating nike clearance to walking, Jogging shoes to work with nike outlet store 2012 cheap beats headphones Nike Free Run 2 nike factory outlet Negro beats headphones cheap Rosa Ralph Lauren Polo Mujeres Zapatos Para ralph lauren polo shirts Usted minus red bottom heels El E.

xxxxxxxxxxx

replica watches


michael kors handbags


michael kors handbags


ed hardy clothing


michael kors handbags


michael kors outlet


michael kors handbags


cheap ray bans


pandora jewelry


nike store uk


ed hardy uk


adidas nmd runner


michael kors uk


fitflops sale clearance


michael kors handbags sale


yeezy boost 350 black


pandora outlet


nike outlet


michael kors handbags


nike huarache


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


michael kors outlet


nike blazer pas cher


michael kors handbags wholesale


toms outlet


chaussure louboutin pas cher


salomon boots


gucci borse


michael kors handbags wholesale


nike trainers uk


jordan shoes


michael kors uk


cheap oakley sunglasses


yeezy boost 350


birkenstocks


chaussure louboutin


nike air max 90


nike free 5


cheap michael kors handbags


ray ban sunglasses


nike outlet store


nike air huarache


michael kors outlet


nike tn pas cher


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


michael kors handbags


basketball shoes


michael kors outlet


michael kors outlet online


lebron james shoes


converse shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors


michael kors handbags


michael kors handbags wholesale


michael kors handbags wholesale


michael kors handbags outlet


adidas nmd


nike trainers uk


ralph lauren pas cher


michael kors outlet store


michael kors handbags


michael kors handbags


cheap michael kors handbags


michael kors handbags online


michael kors handbags


louis vuitton sacs


ed hardy


air jordan uk


louis vuitton pas cher


gucci sito ufficiale


michael kors handbags outlet


michael kors handbags


michael kors handbags sale


oakley sunglasses


michael kors handbags


nike huarache


supra shoes sale


cheap jordan shoes


ralph lauren outlet online


nike roshe


cheap ray ban sunglasses


michael kors handbags


michael kors handbags


moncler outlet


michael kors outlet


cheap jordans


michael kors handbags wholesale


michael kors handbags clearance


michael kors outlet online


michael kors handbags


nike trainers


fitflops shoes


polo ralph lauren


nike air force 1


pandora jewelry


cheap nike shoes


cheap michael kors handbags


air force 1 shoes


adidas nmd r1


kobe 9


moncler jackets


kobe 9 elite


michael kors handbags outlet


michael kors handbags


oakley sunglasses


salomon shoes


ed hardy outlet


supra shoes


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses


michael kors handbags


ray ban sunglasses


nike free


air max 90


nike store


michael kors outlet


lebron shoes


converse trainers


nike roshe run


nike trainers


cheap nike shoes sale


michael kors outlet store


cheap jordans


rolex replica watches


adidas nmd


michael kors outlet


cheap oakley sunglasses


pandora charms


ralph lauren


nike huarache trainers


michael kors handbags


nike blazer


cheap michael kors handbags


jordan shoes


christian louboutin outlet


cheap basketball shoes


nike tn


nike air huarache


michael kors handbags


michael kors handbags


christian louboutin shoes


fitflops


michael kors outlet


yeezy boost 350 white


fitflops sale clearance


toms shoes


nike huarache


michael kors handbags

I have as of late begun an

I have as of late begun an online journal, the information you give on this website has helped me extraordinarily. Much obliged for the majority of your time and work. loft conversions london

I also found your posts very

I also found your posts very interesting. In fact after reading,
myfatdiminisherreviews.com/

The website is looking bit

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
https://parisescortstars.com/

Exactly, you're very kind of

Exactly, you're very kind of us about comment!.
Click Here

AWesome blog post i really

AWesome blog post i really like the quality of content, it was exactly what i was looking for thanks for writing, keep it up. Good Luck
eubookshop com

Any way I'll be subscribing

Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
compra levitra

Thank you for some other

Thank you for some other informative website.
https://escortinticino.ch

Wow! This could be one of the

Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject.
phen375

I found many interesting

I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.
vitamin b17

Pretty nice post. I just

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsingyour domain nameyour blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

I must say, I thought this

I must say, I thought this was a prettyRead More on site nowinteresting read when it comes to this topic. Liked the material. .

I commend your hard work on

I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
vidatox

Exactly, you're very kind of

Exactly, you're very kind of us about comment!.
maslacak

This blog will indisputably

This blog will indisputably be definitely recommended to my friends as well.
قیمت ساندویچ پانل

I just couldn't leave your

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
https://escortlugano.ch

This is also a very good post

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this
Strikingly .com

This is a very good article.

This is a very good article. The information that I got from this article is just the best information that I've read in a long time.http://dota2boosters.blogspot.com

David John

It is very uncommon nowadays, lots of sites and blogs having copy pasted or rewritten info. But here, no doubt, info is original and very well structured. Keep it up. read more

therefore, I would like to

therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Bursa Vizyon Baskı

I had to go show it to my

I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
annualcreditreport gov

Wonderful illustrated

Wonderful illustrated information. I thank you about that.
יועץ פיתוח עסקי

I'm glad I found this web

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some
Free Pokecoins Pokemon Go

Thank you again for all the

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post.
vitamin c serum benefits

Great job on this content. I

Great job on this content. I like it.
Todd Kim MD

I am wondering how I might be

I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day!
m&s flowers by post

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this amazing article.
Buy instagram likes fans-door.com

That is really nice to hear.

That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.
blog comments backlinks

Wow! This could be one of the

Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject.
https://hongkongescorts.org

Great job for publishing such

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
vitamin b17

Very interesting blog. Alot

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interestedclick herein, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.

I've been surfing online over

I've been surfing online over three hours today, yet I never discovered any intriguing article like yours. It's really sufficiently worth for me. As I would like to think, if all website admins and bloggers made great substance as you did, the web will be significantly more helpful than any other time in recent memory. expert seo

David John

You have a decent point here!I thoroughly concur with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more individuals will read this article. longevity products

vảy nến

dấu hiệu bệnh vảy nến bây giờ,bệnh vảy nến là gìbệnh tật ngoài da hay gặp ở trong tất cả đa số số tuổi tuy vậy hay gặpnam nhiều hơn phụ nữđứa trẻ cũng ít bị mắc phải hơn so với đối tượng nghiêm trọng.thuốc trị vảy nến hiệu quả Bệnh thường phát thành từng đợt, thường gặp nhất là mùa đông.Tuy vẩy nến là bệnh lành tính tuy thế lại mang tính dai dẳng, mãn tính, khó chữa dứt điểm đồng thời làm ra sự hậu quả trên da, viêm đại tràng móng hay ở vài khớp khiến người mang bệnh khó khăn trong quan hệ cũng như mất tính thẩm mĩ từ đó biến thể nghiêm trọng tới tinh thầntính mệnh của người nhiễm bệnh. chữa vảy nến bằng đông y

When My spouse and i first

When My spouse and i first located Singapore, I thought rather excited and don't thought there can be some troubles in transmission because We've learnt that that's also a new country chatting in Uk. It seemed just as if an Uk drama can be at last place on the point after years' rehearsal. However, my expertise with Uk in Singapore is over what My spouse and i expected. 2015 MA English Drama

Wonderful blog! I found it

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
slatki pelin

Mmm.. good to be here in your

Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site
臉書比賽灌票

No doubt it will be very

No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!
www.flowerdeliveryuk.org.uk

Agen Bola Sbobet

Experience to top and trusted sportsbook online where you can entrust your money safe and sound. Agen Bola Sbobet Agen Ibcbet

I have read your blog it is

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you.
tinnitus miracle system